GDPR

Политика за защита на личните данни

Тази политика за поверителност се отнася за уеб сайтовете и търговските обекти на „БГ-ТУР“ ООД, ЕИК: 109557659. Политиката покрива обработката и защитата на лични данни съобразно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.

А. Въведение

Поверителността на уебсайта ни е много важна за нас и сме ангажирани да я пазим. Тази полица обяснява какво ще направим с личните ви данни.

Съгласието за нашата употребата на бисквитки в съответствие с условията на тази полица, когато посетите сайта ни за пръв път, ни позволява да използваме бисквитки всеки път, в който посещавате уебсайта ни.

Б. Събиране на лични данни

Следните видове лична информация може да бъдат събирани, съхранявани и използвани:

информация за компютъра ви, включваща вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра ви и операционна система;

информация за посещенията ви и употребата на този уебсайт, включително референтния източник, продължителност на посещение, гледания на страници и уебсайт навигация;

информация, която въвеждате, когато правите резервация в нашия уебсайт – например имената ви, телефонен номер, имейл адрес

информация, която въвеждате, докато използвате услугите на нашия уебсайт;

информация, генерирана докато използвате нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;

информация, свързано с резервациите, които плащате или трансакции, които правите чрез нашия уебсайт, които съдържат вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни на кредитната карта, дебитна карта;

информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез имейл или чрез уебсайта ни, включително съдържанието на комуникацията и метаданните;

всяка друга лична информация, която ни изпращате.

Преди да ни разкриете личните данни на друг човек, трябва да получите съгласието му за това разкритие и за обработката на тази лична информация в съответствие с тази полица

В. Използване на личната ви информация

Лична информация, подадена до нас чрез уебсайта на www.hotelpautalia.com, ще бъде използвана за целите, уточнени в тази полица или в съответните страници на уебсайта. Може да използваме личната ви информация за:

Законосъобразност на обработването

Вашата идентификационна информация, Хотел Пауталия обработва в съответствие с изискванията на Закона за гражданската регистрация – чл.99.

Информацията, свързана с вашето плащане, PBR обработва вашите лични данни, необходими за спазване на изискванията на данъчното, финансовото или друго вътрешно законодателство.

Останалите категории информация, изброени в настоящатa Политика за защита на данните Хотел Пауталия обработва в рамките на изпълнението на договора за предоставяне на услуги със своите клиенти.

Хотел Пауталия обработва вашите лични данни със следните цели:

Хотел Пауталия обработва вашите лични данни за целите на точното и добросъвестно изпълнение на договорните си задължения към своите клиенти, включително предоставяне и персонализиране на услугите, които клиентите заявяват и очакват от нас.

Хотел Пауталия обработва вашите лични данни свързани с плащането на нашите услуги с цел точното и акуратно извършване на плащането.

Хотел Пауталия обработва вашите лични данни за целите на ясната и точна комуникация с вас относно вашата резервация и престой при нас.

Хотел Пауталия обработва личните ви данни, записани на нашите видеокамери за сигурност с цел да осигури опазването на обществения ред и сигурност на територията на хотела и неговите обекти.

Хотел Пауталия обработва вашите лични данни за целите на изискванията на данъчното и счетоводно законодателство – за да можем да декларираме и да отчитаме нашите приходи.

Д. Оповестяване на лични данни

Служители на Хотел Пауталия, които имат достъп до вашите лични данни:

Ние от Хотел Пауталия гарантираме, че нашите служители имат достъп само тези лични данни, които са пряко свързани с тяхната работа. За да Ви предложим най-доброто обслужване, ние предоставяме необходим минимум на достъп на упълномощени служители до вашите данни :

Служители, извършващи резервации.

Служители от ИТ отдела.

Медицински служители, в случаите, в които това се налага.

Служители от правния отдел, ако това се налага.

Наши партньори:

– доставчици на платежни услуги – банки, системи за извън касови плащания, платежни инструменти като PayPal и др. Вашите лични данни ще се предоставят на този доставчик на платежна услуга, който вие сте избрали за да извършите плащане при нас.

– организатори на групови мероприятия и срещи: в случай, че посетите Хотел Пауталия като част от групово мероприятие или среща, събраната информация за планиране на срещата и мероприятието ще бъде споделена с организаторите на тези срещи и мероприятия и когато е необходимо, с гостите, които организират или участват в срещата или мероприятието.

– доставчиците на счетоводни услуги , които процедират нашето счетоводство

–държавни органи и органи на местно самоуправление

– За да изпълни изискванията на Закона за гражданската регистрации чл.99, Хотел Пауталия предоставя вашите идентификационни данни, както и данните за вашия престой на органите за местно самоуправление, а при поискване и на МВР.

– За да изпълни изискванията на вътрешното законодателство, Хотел Пауталия предоставя информация на НАП.

Е.

Този раздел Е излага нашите политики и процедури за запаметяване на данни, които са разработени да подпомагат да гарантираме, че се съобразяваме с правните си задължения за запаметяване и изтриване на лична информация.

Хотел Пауталия съхранява личните ви данни, предвиждайки чл.116, ал.2 от Закона за туризма, даните във водения регистър за настанените туристи, се съхраняват за период от пет календарни години.

Хотел Пауталия съхранява личните ви данни, записани на нашите видеокамери за сигурност за срок от допустимите месеца.

Хотел Пауталия запазва личната ви информация, събрана, за да изпълним резервации за гости в продължение на посочения срок от завършване на престоя.

Ние ще унищожим Вашите лични данни във възможно най-кратък срок и по такъв начин, че те да не могат да бъдат възпроизведени или възстановени.

Хотел Пауталия гарантира, че ако вашите данни съществуват отпечатани върху хартия, те ще бъдат унищожени по сигурен начин, например чрез машинно нарязване на малки части или изгаряне на хартиените документи или по друг такъв начин, а ако са в електронна форма, личните данни ще бъдат унищожени с технически средства, за да не може те да бъдат възпроизведени или възстановени.

Хотел Пауталия гарантира, че в случай на събиране на лични данни за целите на конкретни кампании, лотарии и всякакви други промоции, периодът на обработка ще бъде посочен във всеки случай, а участниците ще бъдат информирани за него.

Въпреки другите разпоредби в Секция Е ще запаметим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

–до степента, в която законът изисква от нас;

–ако вярваме, че документите може да са свързани с вероятни съдебни производства;

–за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица с цел предотвратяване на измама или намаляване на кредитен риск).

Ж. Защита на личната ви информация

Ще предприемем разумни технически и организационни мерки за предотвратяване на загуба, злоупотреба или промяна на личната ви информация.

Ще съхраняваме цялата лична информация, която осигурявате на нашите сигурни (защитени от парола и защитна стена) сървъри.

Всички електронни парични трансакции, въведени чрез нашия уебсайт, ще бъдат защитени от криптираща технология.

Вие потвърждавате, че предаването на информация по интернет само по себе си е несигурно, и ние не можем да гарантираме сигурността на данни, изпратени по интернет.

З. Изменения

От време на време може да актуализираме тази полица, като публикуваме нова версия в нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница, за да се уверите, че разбирате всички промени на полицата. Може да ви известим за промените в тази полица, като ви изпратим имейл или чрез личната система за съобщения на уебсайта ни.

И. Уебсайтове на трети страни

Нашият уебсайт включва хибервръзки към уебсайтове на трети страни и подробности за тях. Ние нямаме контрол и не сме отговорни за политиките за поверителност и практиките на трети страни.

К. Актуализиране на информация

Молим да ни уведомите, ако личната ви информация, която съхраняваме, има нужда да бъде поправена или актуализирана.

М. Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитката е файл, който съдържа идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно към сървъра всеки път, в който браузъра поисква страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат или „настойчиви“ бисквитки, или бисквитки „за сесия“: настойчивата бисквитка ще бъде съхранявана от уеб браузър и ще остане валидна до срока си на годност, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди този срок да изтече; от друга страна, бисквитката за сесия ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът бъде затворен. Обикновено бисквитките не съдържат никаква информация, която може да идентифицира потребителя, но личната ви информация, която ние съхраняваме, може да бъде свързана с информацията, която се съхранява и се получава от бисквитките.

Имената на бисквитките, които използваме в уебсайта ни, и целта, поради която те се използват, са изложени отдолу:

използваме Google Analytics и Adwords в уебсайта си, за да разпознаваме компютър, когато един потребител посещава уебсайта / следи потребителите, докато те управляват уебсайта / подобрява използваемостта на уебсайта / анализира употребата на уебсайта / администрира уебсайта / предотвратява измама, за да подобри сигурността на уебсайта / персонализира уебсайта за всеки потребител / цели се в рекламите, които може да не са в интерес на конкретните потребители / обяснете вашата цел(и);

Повечето браузъри ви позволяват да откажете приемането на бисквитки – например:

в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате бисквитки, използвайки наличните настройки за боравене с надхвърлянето, като натиснете “Tools (Инструменти)”, “Internet Options (Интернет опции)”, “Privacy (Поверителност)” и след това “Advanced (Специални)”;

във Firefox (версия 24) можете да блокирате всички бисквитки като натиснете “Tools”, “Options”, “Privacy”, избирайки “Use custom settings for history (Използвай персонализирани настройки за историята)” от спускащото меню и като премахнете отметката на “Accept cookies from sites (Приеми бисквитки от сайтовете)”;

в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички бисквитки като влезете в менюто “Customize and control (Персонализиране и контрол)” и натиснете “Settings (Настройки)”, “Show advanced settings (Покажи специализирани настройки)” и “Content settings (Настройки на съдържанието” и след това изберете “Block sites from setting any data (Блокирай задаването на всякакви данни от сайтовете” под заглавието “Cookies (Бисквитки)”.

Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много сайтове. Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички свойства на уебсайта ни.

3. Можете да изтриете бисквитки, които вече се съхраняват в компютъра ви – например:

в Internet Explorer (версия 10) трябва ръчно да изтриете файловете на бисквитките (можете да намерите инструкции за това тук http://support.microsoft.com/kb/278835 );

във Firefox (версия 24) можете да изтриете бисквитки като натиснете “Tools”, “Options” и “Privacy”, след това да изберете “Use custom settings for history (Използвай персонализирани настройки за историята)”, да натиснете “Show Cookies (Покажи бисквитки” и след това да натиснете “Remove All Cookies (Премахни всички бисквитки”;

в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички бисквитки като влезете в менюто “Customize and control (Персонализиране и контрол)” и натиснете “Settings”, “Show advanced settings” и “Clear browsing data (Изчисти данните за сърфирането”, след това изберете “Delete cookies and other site and plug-in data (Изтрий бисквитки и всички други плъгин данни и тези на сайта)” преди да натиснете “Clear browsing data.”

4. Изтриването на бисквитките ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много уебсайтове.

Website Planet не носи отговорност и ви съветва да се консултирате с правни експерти, ако прилагате горепосочения шаблон в уебсайта си.